بایگانی ماه: تیر 1400

قیمت خدمات برش لیزر فلزات

قیمت خدمات برش لیزر, هزینه برش لیزر فلزات، محاسبه قیمت برش لیزر, برش لیزر, کارو لیزر

در محاسبه قیمت خدمات برش لیزر فلزات، پارامتر های مختلفی مانند هندسه قطعات، ضخامت ورق، تیراژ یا تعداد قطعات و همچنین گاز مورد استفاده تاثیرگذار است. طبیعی است که هرچه تیراژ قطعات بالاتر باشد، قیمت برش لیزری فلزات پایین تر است. همچنین، دومین عامل تاثیر گذار بر روی قیمت برش لیزری فلزات، جنس قطعه است. […]